Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας του ΟΑΕΔ Τροποποίηση της 102791/14-12-2021 (Β’ 5832) Κοινής Υπουργικής Απόφασης

ΚΥΑ Αριθμ. 26544 – Τεύχος B’ 2050/05.04.2024

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 102791/14-12-2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Παιδείας και Θρησκευμάτων «Κατάρτιση Κανονισμού Λειτουργίας Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας του ΟΑΕΔ» (Β’ 5832)

Α. Η παρ. 5 του άρθρου 8 τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής:

«5.α. Στην περίπτωση τμήματος με αριθμό φοιτούντων στην Α’ ή Β’ τάξη μικρότερο των επτά (7) μαθητών είναι δυνατό αυτό να συγχωνεύεται με τμήμα ίδιας ειδικότητας στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα, με απόφαση του Διοικητή της Δ.ΥΠ.Α..

β. Στην περίπτωση που στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα δεν λειτουργεί τμήμα της ίδιας ειδικότητας, η συγώνευση γίνεται σε τμήμα της ίδιας ειδικότητας στην πλησιέστερη ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας, όπου λειτουργεί.

γ. Όταν οι ως άνω, υπό α και β, συγχωνεύσεις προ- καλούν δαπάνη απαιτείται έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης με σύμπραξη και του αρμόδιου Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.»

Β. Η παρ. 1 του άρθρου 9 τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι απόφοιτοι της υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή άλλου ισότιμου τίτλου σπουδών, ηλικίας έως είκοσι εννέα (29) ετών.».

Γ. Το άρθρο 13 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 13
Χαρακτηρισμός διδασκόμενων μαθημάτων – Διδασκαλία μαθημάτων
1. Στις ΕΠΑ.Σ διδάσκονται μαθήματα Γενικής Παιδείας και μαθήματα Ειδικότητας σύμφωνα με τον Οδηγό Κατάρτισης κάθε ειδικότητας.
2. Τα μαθήματα κάθε Ειδικότητας χαρακτηρίζονται ως: α) Θεωρητικά (μόνο θεωρητικό μέρος)
β) Εργαστηριακά (μόνο εργαστηριακό μέρος)
γ) Μικτά (με θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος)
3. Ως προς τον τρόπο εξέτασης των μαθητών κατά τις προαγωγικές εξετάσεις Α’ τάξης και τις τελικές εξετάσεις αποφοίτησης Β’ τάξης χαρακτηρίζονται ως:
α) γραπτώς εξεταζόμενα,
β) μη εξεταζόμενα.
4. Τα μαθήματα, που διδάσκονται στις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας της Δ.ΥΠ.Α, είναι τα περιλαμβανόμενα στο αντίστοιχο ωρολόγιο πρόγραμμα και η διδασκαλία αυτών γίνεται σύμφωνα με τον Οδηγό Κατάρτισης κάθε ειδικότητας. Μαθητές που έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τουλάχιστον την Α’ τάξη Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου, απαλλάσσονται από τα μαθήματα Γενικής Παιδείας πλην των Αγγλικών μετά από αίτησή τους.
5. Κάθε διδακτική ώρα διαρκεί 45 λεπτά. Μεταξύ των διδακτικών ωρών μεσολαβεί δεκάλεπτο διάλειμμα.
6. Με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων είναι δυνατόν να προσαρμόζεται η διάρκεια των διαλειμμάτων, σύμφωνα με τις λειτουργικές ανάγκες της ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας Δ.ΥΠ.Α..
7. Όπου απαιτείται, εφαρμόζεται ειδικό πρόγραμμα πρόσθετης διδακτικής στήριξης ή υποστήριξης μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη διδασκαλία μαθημάτων Γενικής Παιδείας ή ειδικότητας.
8. Για την εφαρμογή της παρ. 7 απαιτείται απόφαση του Διοικητή της Δ.ΥΠ.Α. κατόπιν τεκμηριωμένης εισήγησης του Συλλόγου Διδασκόντων, εφόσον έχει προηγηθεί αίτηση του μαθητή ή κηδεμόνα (αν είναι ανήλικος) συνοδευόμενη από τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα.».

Δ. Η υποπαρ. 2 της παρ. Α του άρθρου 14 τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Οι απουσίες αριθμούνται ανά μία για κάθε διδακτική ώρα. Ειδικότερα, για τους μαθητές και των δύο Τάξεων (Α’ – Β’) των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας η φοίτηση χαρακτηρίζεται:

α) Ως ΕΠΑΡΚΗΣ, εφόσον οι μαθητές σημειώσουν μέσα στο διδακτικό έτος μέχρι εκατό (100) απουσίες αν παρακολουθούν το σύνολο των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Ειδικότητας ή μέχρι εβδομήντα (70) απουσίες αν παρακολουθούν μόνο τα μαθήματα ειδικότητας λόγω απαλλαγής από τα μαθήματα Γενικής Παιδείας. Οι μαθητές με επαρκή φοίτηση συμμετέχουν στις τελικές εξετάσεις περιόδου Ιουνίου. β) Ως ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ, εφόσον οι μαθητές σημειώσουν μέσα στο διδακτικό έτος περισσότερες από εκατό (100) απουσίες αν παρακολουθούν το σύνολο των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Ειδικότητας ή περισσότερες από εβδομήντα (70) απουσίες αν παρακολουθούν μόνο τα μαθήματα ειδικότητας λόγω απαλλαγής από τα μαθήματα Γενικής Παιδείας. Οι μαθητές με ανεπαρκή φοίτηση, επαναλαμβάνουν τη φοίτηση στην ίδια τάξη.».

Ε. Η παρ. 1 του άρθρου 26 τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Οι μαθητές παρελθόντων ετών με επαρκή φοίτηση, που φοίτησαν μέχρι και 30 Ιουνίου 2022 και δεν έχουν λάβει Πτυχίο έως την έκδοση του παρόντος Κανονισμού, διότι έχουν παραπεμφθεί σε μάθημα ή μαθήματα, προσέρχονται στην τελική εξεταστική περίοδο Μαΐου-Ιουνίου και εξετάζονται σύμφωνα με τις παρ. 1-2 και 4-17 του άρθρου 24 του παρόντος στο/α εν λόγω μάθημα/τα. Τα θέματα των εξετάσεων γι’ αυτή την κατηγορία μαθητών εξάγονται από την ύλη που ορίστηκε ως εξεταστέα για κάθε μάθημα κατά το έτος παραπομπής τους και αφού επιτύχουν λαμβάνουν το Πτυχίο που αντιστοιχεί στο πρόγραμμα φοίτησής τους.».

ΣΤ. Η παρ. 9 του άρθρου 27 καταργείται.

Ζ. Η παρ. 3 του άρθρου 44 τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Τα Γ.Ε.Α.Σ. βρίσκονται υπό την εποπτεία του Διευθυντή της ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας και η οργάνωση και λειτουργία τους υπάγεται στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Προγραμμάτων Μεθόδων Διδασκαλίας και Διασύνδεσης της Δ.ΥΠ.Α.».

Η. Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι αντικαθίσταται ως εξής: (δείτε τους πίνακες αναθέσεων στην ΚΥΑ)

Σπύρος Χρ. Παπαχαρίσης,

Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ82-Μηχανολόγων - Β' ειδικότητας ΠΕ70-Δασκάλων - (Με εξειδίκευση στη Συμβουλευτική στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό) Υπεύθυνος ΣΕΠ στη ΔΔΕ Φλώρινας

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...