Εκπαιδευτές ΙΕΚ: Επιλογή των μελών του Μητρώου προς ανάθεση διδακτικού έργου

🕜 Το άρθρο που προσπελάσατε έχει δημοσιευθεί πριν 9 μήνες. Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τον χρόνο δημοσίευσής του και το ενδεχόμενο ότι όσα αναγράφονται σε αυτό να μην ισχύουν ή να έχουν τροποποιηθεί.

Απόφαση, Αρ. Πρωτ.: K5/110353/03/10/2023 (ΑΔΑ: ΨΥΧ846ΝΚΠΔ-ΣΗΟ)

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. Κ1/104717/10-08-2020 απόφασης «Κανονισμός Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης των Δ.Ι.Ε.Κ.», ως προς το άρθρο 7 ως εξής:

Άρθρο 7
Επιλογή των μελών του Μητρώου προς ανάθεση διδακτικού έργου

Από τη διαδικασία μοριοδότησης, προκύπτουν αξιολογικοί πίνακες, και οι εκπαιδευτές κατατάσσονται σε φθίνουσα σειρά μοριοδότησης ανά Δημόσιο Ι.Ε.Κ., ειδικότητα και μάθημα.
Σε μέλη του Μητρώου οι οποίοι εκπροσωπούν εργαστηριακούς χώρους συνεργαζόμενους με Δ..Ι.Ε.Κ. και Ε.Σ.Κ., Δημόσιους (εκτός Εργαστηριακών Κέντρων ή Σχολικών Εργαστηρίων) ή Ιδιωτικούς, ανατίθενται κατά προτεραιότητα μόνο τα εργαστηριακά μαθήματα των οικείων εργαστηρίων ή το εργαστηριακό μέρος μικτού μαθήματος με την προϋπόθεση ότι πληρούν τα οριζόμενα στο προσοντολόγιο του μαθήματος, όπως αυτό περιγράφεται στον οδηγό κατάρτισης κάθε ειδικότητας.

Στα Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.) στα οποία εκπαιδεύονται οι καταρτιζόμενοι των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. και των Δημοσίων Ε.Σ.Κ., ορίζεται κατά προτεραιότητα σε κάθε εργαστηριακό μάθημα ή εργαστηριακό μέρος μικτού μαθήματος, ως εκπαιδευτής, εκπαιδευτικός του Ε.Κ. με πρόταση του Διευθυντή του Ε.Κ. σε συνεργασία με τον Διευθυντή του Ι.Ε.Κ. ή της Ε.Σ.Κ. με την προϋπόθεση να πληροί τις προϋποθέσεις ανάθεσης μαθήματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προσοντολόγιο του μαθήματος, όπως αυτό περιγράφεται στον οδηγό κατάρτισης κάθε ειδικότητας. Ο εκπαιδευτικός του Ε.Κ. θα πρέπει να είναι μέλος του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. – Ε.Σ.Κ. και να έχει υποβάλει σχετική δήλωση μαθημάτων. Στις περιπτώσεις που προβλέπεται δεύτερος εκπαιδευτής στα εργαστηριακά μαθήματα, υποχρεωτικά θα επιλέγεται από τους αξιολογικούς ανά μάθημα πίνακες των εκπαιδευτών του Μητρώου.

Δεν είναι δυνατή η ανάθεση διδακτικού έργου σε εκπαιδευτές μη ενταγμένους στο Μητρώο.

Δεν είναι δυνατή η ανάθεση διδακτικού έργου σε μέλη του Μητρώου τα οποία έχουν συμπεριληφθεί σε αξιολογικούς πίνακες μαθημάτων χωρίς να πληρούν τις προϋποθέσεις ανάθεσης μαθήματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προσοντολόγιο στον οδηγό κατάρτισης κάθε ειδικότητας.

Η διαδικασία ανάθεσης διδακτικού έργου διενεργείται όπως προβλέπεται στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Η απόφαση αυτή, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Σπύρος Χρ. Παπαχαρίσης,

Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ82-Μηχανολόγων - Β' ειδικότητας ΠΕ70-Δασκάλων - (Με εξειδίκευση στη Συμβουλευτική στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό) Υπεύθυνος ΣΕΠ στη ΔΔΕ Φλώρινας

Ίσως σας ενδιαφέρουν…