Κατηγορίες υποψηφίων που εξαιρούνται από την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής για την εισαγωγή στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών

Σύμφωνα με τον νόμο 5094/2024 – Τεύχος A’ 39/13.03.2024: Ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου – Πλαίσιο λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 168

Εξαιρέσεις από την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής για την εισαγωγή στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών – Προσθήκη κατηγορίας στις εξαιρέσεις από τις εξετάσεις για τα Τμήματα Μουσικών Σπουδών – Τροποποίηση παρ. 4 και 17 άρθρου 19 ν. 4559/2018

Στο άρθρο 19 του ν. 4559/2018 (Α’ 142), περί εισαγωγής σπουδαστών στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Ιονίου Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στην παρ. 4 προστίθεται δεύτερο εδάφιο, β) στην παρ. 17 η φράση «και την υποπερ. iv) της περ. α) της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 (Α’ 188)» αντικαθίσταται με τη φράση «και τις υποπερ. iv) και v) της περ. α) της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 (Α’ 188)», και οι παρ. 4 και 17 του άρθρου 19 διαμορφώνονται ως εξής:

«4. Προϋπόθεση συμμετοχής των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στα τμήματα της παρ. 1 αποτελεί η επίτευξη στις πανελλαδικές εξετάσεις βαθμολογικής επίδοσης ίσης ή μεγαλύτερης: α) της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ανά μουσικό μάθημα των περ. α) και β) της παρ. 3 (Ε.Β.Ε. μουσικών μαθημάτων) και β) της Ε.Β.Ε. ανά τμήμα (Ε.Β.Ε. τμήματος). Από την ως άνω προϋπόθεση εξαιρούνται οι υποψήφιοι που υπάγονται στις υποπερ. i), ii), iii) και vii) της περ. α) της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 (Α’ 188).»

«17. Το παρόν άρθρο δεν θίγει την παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 3794/2009 (Α’ 156) και τις υποπερ. iv) και v) της περ. α) της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 (Α’ 188).»

Σημ. compass

Παράθεση των περιπτώσεων του ν. 2525/1997:

i) των τέκνων Ελλήνων του εξωτερικού, αποφοίτων ελληνικών λυκείων,
ii) των τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων αποσπασμένων σε ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες στο εξωτερικό ή σε Διεθνείς Οργανισμούς στους οποίους μετέχει και η Ελλάδα, αποφοίτων ελληνικών λυκείων,
iii) Ελλήνων αποφοίτων ξένων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων που λειτουργούν στο εξωτερικό,
iv) των αλλοδαπών-αλλογενών
v) των υποτρόφων του Ελληνικού Κράτους αλλοδαπών – αλλογενών και ομογενών,

vii) των υπαγομένων στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ν.2341/1995 (ΦΕΚ 208 Α`) (υποψήφιοι προέρχονται από τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης)

Η παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 3794/2009 αφορά τους υποψήφιους πάσχοντες από σοβαρές παθήσεις που εισάγονται χωρίς εξετάσεις και καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%).

Σπύρος Χρ. Παπαχαρίσης,

Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ82-Μηχανολόγων - Β' ειδικότητας ΠΕ70-Δασκάλων - (Με εξειδίκευση στη Συμβουλευτική στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό) Υπεύθυνος ΣΕΠ στη ΔΔΕ Φλώρινας

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...