Κανονισμός Λειτουργίας Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών Σκοπός - Ταυτότητα - Δίπλωμα μαθητείας - Επαγγελματικά δικαιώματα

Υ.Α. Αριθμ. 67170/Θ2 – Τεύχος B’ 3492/18.06.2024

Κανονισμός Λειτουργίας Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών

Άρθρο 1
Εισαγωγή

Η δομή, οργάνωση, λειτουργία, περιεχόμενο και αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προγράμματος των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών (Σ.Μ.Υ.Κ), διέπονται από το Κεφάλαιο Β’ του Μέρους Ε’ του ν. 4823/2021 (Α’ 136) και τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.

Άρθρο 2
Σκοπός Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών

Αποκλειστικός σκοπός των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών (Σ.Μ.Υ.Κ.) είναι η εκπαίδευση υποψήφιων κληρικών της, κατά το άρθρο 3 του Συντάγματος, Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστού, υψηλού μορφωτικού επιπέδου και εκκλησιαστικού ήθους, με προσήλωση στις δημοκρατικές αξίες, για να υπηρετήσουν στην Ελλάδα ή στις κοινότητες του απόδημου ελληνισμού.

[…]

Άρθρο 4
Ταυτότητα – Δίπλωμα μαθητείας – Επαγγελματικά δικαιώματα

1. Οι Σ.Μ.Υ.Κ. παρέχουν μεταδευτεροβάθμια εκκλησιαστική ιερατική εκπαίδευση σε υποψήφιους κληρικούς της κατ’ άρθρο 3 του Συντάγματος επικρατούσας θρησκείας ως αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων (Γ.Γ.Θ.).

Αποτελούν ιεροσπουδαστική διαδρομή της οποίας η ολοκλήρωση οδηγεί σε δίπλωμα μαθητείας που αντιστοιχεί στο Επίπεδο 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων.

2. Το δίπλωμα μαθητείας αποτελεί προϋπόθεση για τον διορισμό σε κενή οργανική θέση εφημερίου, μετά τη χειροτονία του σύμφωνα με τους ιερούς κανόνες της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστού, σε ενορίες που βρίσκονται σε χωριά ή πόλεις με πληθυσμό έως σαράντα χιλιάδες (40.000) κατοίκους. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται ο διορισμός κατόχων διπλώματος μαθητείας σε κενή οργανική θέση εφημερίου σε ενορίες που βρίσκονται σε πόλεις με πληθυσμό άνω των σαράντα χιλιάδων (40.000) κατοίκων, εφόσον δεν εμφανίζονται υποψήφιοι που είναι κάτοχοι πτυχίου ημεδαπού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή νομίμως αναγνωρισμένου πτυχίου αλλοδαπού Α.Ε.Ι. ή πτυχιούχοι των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.).

3. Οι κληρικοί που είναι κάτοχοι διπλώματος μαθητείας, μετά τον διορισμό τους, εξελίσσονται στα Μισθολογικά Κλιμάκια (Μ.Κ.) της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) με εισαγωγικό το Μ.Κ. 1 και καταληκτικό το Μ.Κ. 13 του άρθρου 9 του ν. 4354/2015 (Α’ 176).

4. H απόκτηση διπλώματος μαθητείας δεν θεμελιώνει δικαίωμα του κατόχου για διορισμό σε κενή οργανική θέση εφημερίου.

5. Οι κάτοχοι του διπλώματος μαθητείας των Σ.Μ.Υ.Κ., εφόσον ιερωθούν, δύνανται να εισάγονται στα Τμήματα των Θεολογικών Σχολών της ημεδαπής ή στα Προγράμματα Ιερατικών Σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.), αποκλειστικά με κατατακτήριες εξετάσεις που διενεργούνται με την επιμέλεια των ιδρυμάτων υποδοχής σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

Σπύρος Χρ. Παπαχαρίσης,

Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ82-Μηχανολόγων - Β' ειδικότητας ΠΕ70-Δασκάλων - (Με εξειδίκευση στη Συμβουλευτική στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό) Υπεύθυνος ΣΕΠ στη ΔΔΕ Φλώρινας

Ίσως σας ενδιαφέρουν…