Επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων ΓΕΛ – οδηγίες προς ΕΕΔΔΕ Δικαίωμα συμμετοχής - οργάνωση διαδικασιών - κατάθεση μηχανογραφικού - προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών

Σύμφωνα με την Φ.251/ 65669 /A5/12-6-2024 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘΑ προς τις ΕΕΔΔΕ των Πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ

Α. Δικαίωμα συμμετοχής στις επαναληπτικές εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και οργάνωση διαδικασιών.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.4468/2017 (σχετικό 1), τη Φ.253.2/92419/A5/1-6-2017 ΥΑ (σχετικό 2) και το άρθρο 2 της Φ.251/22806/Α5/26-2-2021 Υ.Α. (σχετικό 4), οι επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα διενεργηθούν τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους και δικαίωμα συμμετοχής σε αυτές έχουν οι υποψήφιοι ημερησίων ή εσπερινών ΓΕΛ οι οποίοι είχαν δηλώσει συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις, αλλά απουσίασαν ή δεν ολοκλήρωσαν τη συμμετοχή τους κατά τη διάρκεια της τακτικής εξεταστικής περιόδου εξαιτίας ενός ή περισσοτέρων λόγων εκ των κάτωθι:

1. Σοβαρού λόγου υγείας.
2. Ψυχικής οδύνης συνεπεία θανάτου συγγενούς α΄ βαθμού εξ αίματος σε ευθεία γραμμή ή β΄ βαθμού εξ αίματος σε πλάγια γραμμή, ο οποίος επήλθε εντός του μήνα που προηγείται του μήνα έναρξης των εξετάσεων και μέχρι τη λήξη αυτών.
3. Κατάγματος ή άλλης προσωρινής βλάβης των άνω άκρων που κατέστησε αδύνατη τη χρήση τους για γραφή κατά τη διάρκεια της τακτικής εξεταστικής περιόδου.

Β. Κατάθεση μηχανογραφικού δελτίου

Οι υποψήφιοι που παραπέμπονται σε επαναληπτικές εξετάσεις του έτους 2024 καταθέτουν μηχανογραφικό δελτίο με τις προτιμήσεις τους, μετά από την ολοκλήρωση των επαναληπτικών εξετάσεων και τη γνωστοποίηση των βαθμών της τελικής τους επίδοσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά τα λοιπά διατάξεις. Για το λόγο αυτό, οι ΕΕΔΔΕ απευθείας ή δια μέσου των ΓΕΛ των εν λόγω υποψηφίων, θα πρέπει να ενημερώσουν τους παραπεμπόμενους υποψηφίους ότι θα πρέπει να υποβάλουν το μηχανογραφικό τους μετά από την ολοκλήρωση των επαναληπτικών εξετάσεων και τη γνωστοποίηση των βαθμών της τελικής τους επίδοσης σε χρόνο που θα ανακοινωθεί κατά το πέρας των επαναληπτικών εξετάσεων.

Γ. Προθεσμία υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών συμμετοχής στις επαναληπτικές εξετάσεις στα ΓΕΛ. 

1. Η υποβολή της σχετικής αίτησης και των δικαιολογητικών, όπως αυτά περιγράφονται στα ως άνω σχετικά, μπορεί να γίνεται οποιαδήποτε μέρα κατά τη διάρκεια του προγράμματος των πανελλαδικών εξετάσεων έως και δύο ημέρες (εκ των οποίων τουλάχιστον η τελευταία εργάσιμη) από την ημέρα λήξης του προγράμματος πανελλαδικών εξετάσεων των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Προσανατολισμού των ημερησίων και εσπερινών Γενικών Λυκείων.

Επομένως η αντίστοιχη καταληκτική ημερομηνία που προκύπτει είναι η Παρασκευή 14 Ιουνίου για τα ΓΕΛ. Συνεπώς σε αυτή την πρώτη φάση θα μας στείλετε τους πίνακες με τους συγκεκριμένους υποψηφίους το αργότερο έως την Τετάρτη 19 Ιουνίου.

2. Σε περίπτωση απουσίας κατά τη διάρκεια του προγράμματος είτε των πανελλαδικών εξετάσεων των ειδικών/μουσικών μαθημάτων, είτε των πρακτικών δοκιμασιών, η προθεσμία κατάθεσης της σχετικής αίτησης και των δικαιολογητικών, είναι το αργότερο εντός δύο (2) ημερών (εκ των οποίων τουλάχιστον η τελευταία εργάσιμη) από την ημέρα εξέτασης του μαθήματος ή των πρακτικών δοκιμασιών όπου απουσίασε ή διέκοψε την εξέτασή του ο υποψήφιος. Συνεπώς, σε δεύτερη φάση και μετά το τέλος των εξετάσεων των ειδικών/μουσικών μαθημάτων και των πρακτικών δοκιμασιών θα μας στείλετε τους πίνακες με τους εν λόγω υποψηφίους αφού ειδοποιηθείτε σχετικά.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά, όπως περιγράφονται αναλυτικά στην με αρ. πρωτ. Φ.251/56907/Α5/28-5-2024 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Εξετάσεων & Πιστοποιήσεων «Οργάνωση και τρόπος διεξαγωγής επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων 2024», κατατίθενται στην ΕΕΔΔΕ που εδρεύει στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία ανήκει το σχολείο όπου οι υποψήφιοι είχαν υποβάλει την αρχική αίτηση-δήλωσή τους για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις. Οι ΕΕΔΔΕ (που συγκροτούνται στις κατά τόπους Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 της αριθ. Φ.251/25089/Α5/27-2-2020 ΥΑ (ΦΕΚ 643 Β΄)) έχουν την αρμοδιότητα της συλλογής και του ελέγχου των αιτήσεων και των  δικαιολογητικών των υποψηφίων, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις επαναληπτικές εξετάσεις. Τα δικαιολογητικά και η σχετική αίτηση μπορούν να αποσταλούν στις οικείες ΕΕΔΔΕ και μέσω εταιρείας ταχυμεταφοράς. Σε αυτή την περίπτωση, ως ημερομηνία κατάθεσης θα θεωρείται η χρονολογική σήμανση αποστολής των εγγράφων.

Σπύρος Χρ. Παπαχαρίσης,

Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ82-Μηχανολόγων - Β' ειδικότητας ΠΕ70-Δασκάλων - (Με εξειδίκευση στη Συμβουλευτική στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό) Υπεύθυνος ΣΕΠ στη ΔΔΕ Φλώρινας

Ίσως σας ενδιαφέρουν…