Οι σπουδές στις ΑΕΝ διαρκούν 4 χρόνια και ακολουθούν το σύστημα εναλλασσόμενης εκπαίδευσης σύμφωνα με το οποίο η φοίτηση εναλλάσσεται μεταξύ θεωρητικής εκπαίδευσης στην Ακαδημία (6 διδακτικά εξάμηνα) και αμειβόμενης πρακτικής εκπαίδευσης στο πλοίο, συνολικής διάρκειας 12 μηνών (sandwich courses).

Η φοίτηση στις ΑΕΝ είναι δωρεάν και δυνατότητα ενδιαίτησης για τους σπουδαστές παρέχεται σε όλες τις ΑΕΝ, εκτός των ΑΕΝ/ Ασπροπύργου και Μακεδονίας, ενώ για τις σπουδάστριες δυνατότητα ενδιαίτησης παρέχεται στις ΑΕΝ/ Κρήτης και Ηπείρου.

Κατά το εκπαιδευτικό έτος 2017- 2018, εισήχθησαν στις Α.Ε.Ν. Πλοιάρχων – Μηχανικών, 1142 Έλληνες σπουδαστες/στριες (597 Πλοίαρχοι και 545 Μηχανικοί), στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι ειδικές κατηγορίες.

Σύστημα εισαγωγής στις ΑΕΝ

screenshot

Εισαγωγή με απολυτήριο λυκείου

Οι υποψήφιοι κατατάσονται κατά σειρά προτίμησης ειδικοτήτων και αντίστοιχων Σχολών που έχουν δηλώσει και με απόλυτη βαθμολογική σειρά, που προκύπτει από τον τελικό βαθμό επιλογής τους. Σημειώνεται πως απαιτείται η κατάθεση των δικαιολογητικών είτε από τον ίδιο τον υποψήφιο, ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους.

Ο τελικός βαθμός επιλογής διαμορφώνεται από:
– το Γενικό Βαθμό του απολυτηρίου λυκείου, ο οποίος πολλαπλασιάζεται επί χίλια (1000)
– γνώση της Αγγλικής Γλώσσας, προσαυξάνοντας το Γενικό Βαθμό απολυτηρίου κατά 2.000, 2.200 και 2.500 μόρια για τα επίπεδα «Καλή», «Πολύ Καλή» και «Άριστη» αντίστοιχα
– θαλάσσια υπηρεσία, προσαυξάνοντας το Γενικό Βαθμό απόλυσης κατά 20 μόρια για κάθε ημέρα ναυτολόγησης. Σημειώνεται πως η θαλάσσια υπηρεσία θα πρέπει να είναι συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 60 ημερολογιακών ημερών και μέχρι 270 ημερολογιακών ημερών.

Ειδικά προσόντα για την εισαγωγή στις ΑΕΝ

Κάθε υποψήφιος/-α πρέπει να συγκεντρώνει τα πιο κάτω προσόντα:
– Να είναι κάτοχος τίτλου απόλυσης Λυκείου ή άλλου ισότιμου τίτλου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
– Να έχει την Ελληνική Ιθαγένεια
– Να μην έχει υπερβεί το 27ο έτος της ηλικίας του
– Να είναι κατά γνωμοδότηση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής ικανός σωματικά και πνευματικά για το ναυτικό επάγγελμα (ΑΕΝ/ Πλοιάρχων – ΑΕΝ/ Μηχανικών)
– Να μην έχει τιμωρηθεί με στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων και να μην έχει καταδικαστεί για κακούργημα ή σε φυλάκιση ανώτερη του εξαμήνου και να μην έχει στερηθεί οριστικά το δικαίωμα άσκησης του ναυτικού επαγγέλματος.

Διαδικασία εισαγωγής στις ΑΕΝ

screenshot

Χρονοδιάγραμμα εκπαιδευτικού έτους στις ΑΕΝ

screenshot

Το σύστημα εναλλασσόμενης εκπαίδευσης

screenshot